วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วิธีนำเสนอข้อมูลในการเป็นจริงเพื่อผลประโยช์ของผู้บริโภค

เสนอทางเลือกให้ลูก เช่น เมื่อเขาได้รู้ ได้ยินเรื่องราว บางเรื่องบางอย่างมาและเกิดข้อสงสัย พ่อแม่ก็ควรแนะนำให้ เขาวิเคราะห์หาเหตุผล เพื่อมาประกอบการพิจารณาว่าจะเชื่อ หรือไม่เชื่อ อย่างไร และเพราะอะไรแพยางหงษ์ขาว หรือลูกอยากได้ของ กิบอก กับเขาว่า มีความจำเป็นมากน้อยเพียงไหน จำเป็นแค่ไหน ข้อดี และข้อเสียเป็นอย่างไร ถ้าเปลี่ยนแปลงเป็นของชนิดอื่นๆ ยี่ห้อ อื่นๆ จะไดีไหม ช่วยกันคิด ช่วยกันหาทางออก มีทางเลือกให้ เขาคิดได้หลายทาง หลากหลายแง่มุม มีมุมมองที่แตกต่างออกไป ให้เขาได้เปรียบเทียบ พยายามตั้งคำถามขึ้นมาให้ถกเถียงกัน เล่นๆ เสมอๆ เพื่อแกให้เขาเป็นนักคิดอย่างมีทักษะ ความคดหมายถึง การขยายขอบเขตความคิด การทำลายกำแพงความคิดแบบเดิมๆเพื่อนำไปสู่สิ่งใหม่ๆ ความ คิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน วงจรน้ำเพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุดให้กับปัญหา ที่เกิดขึ้นหมายถึง การแจกแจงเรื่องให้เป็นเรื่อง ย่อยๆ แล้วหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ระหว่างเรื่องย่อยๆ เหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นที่ หมายถึง ความสามารถในการนำเอาสิ่ง เดิมๆ สิ่งที่มีอยู่ ไปปรับใชให้เกิดความคิดใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะ สมลงตัว โดยยังมีกลิ่นอายเดิมหลงเหลืออยู่เป%1'ย'นเทียบ หมายถึง การพิจารณาดูความแตกต่าง ความคล้าย ความเหมือน ระหว่างสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งอื่นที่แตกต่าง ออกไป เพื่อให้ใต้ข้อสรุปและเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และ เป็นประโยชน์ในการแกใขปัญหาหรือหาทางออกกับเรื่องบาง  ห่วงยางเป่าลม เรื่องหมายถึง ความสามารถในการวางแนวทาง ที่ดีที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่จำกัด ที่เกี่ยวข้องกัน โยงเข้าหาแกน ของเรื่องได้อย่างชาญฉลาด เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถนำไป สนับสนุนเรื่องใดเรื่องหนึ่งหมายถึง ความสามารถในการคิดร้อยเรียง ข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างลงตัว แล้วนำมา สร้างเป็นความคิดรวบยอดเป็นขั้นตอนสุดท้าย เป็นมาตรฐาน ให้กับเรื่องนั้นๆ หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยง เรื่องราวหรือแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เข้าหาเนื้อหาสาระ ของเรื่องได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เหตุผลสนับสนุนเรื่องใดเรื่อง หนึ่ง สอนลูกโดยอธิบายถึงการมองต่างมุม การตัดสินใจสามารถทำได้หลายวิธีและแสดงให้เขาเห็นว่าการมองที่แตกต่างและหลากหลายแง่มุมนั้น มีฑั้งข้อดีและข้อเสียอย่างไร โดย พยายาม!]กให้เขาคิดในเชิงบวก ด้วยการใส่ทัศนคติที่ดีเข้าไป วัยเด็กเป็นวัยที่อยากเห็น  ห่วงยางเด็ก เขาจึงมักมีคำถามใหม่ๆ มา ถามพ่อแม่เขาเสมอ พ่อแม่ก็ควรใส่ใจพยายามหาคำตอบมาให้เขาให้มากที่สุด แต่ในตอนนั้นก็ต้องถามลูกกลับไปว่า แล้วลูกล่ะ รู้สึกอย่างไร เพื่อให้เขาได้คิดต่อ และในขณะเดียวกันบาง คำถามก็สามารถมีหลายคำตอบได้ พ่อแม่ก็ควรพยายามให้

ห่วงยางเล่นน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น